KOFINAS SA företagspolicy

Kvalitet - Miljö - Hälso- och säkerhetspolicy

Företaget KOFINAS PREFABRICATED HUS S.A. har som affärsverksamhet projektering, konstruktion, marknadsföring och installation av prefabricerade byggnader.

Bolagets huvudsakliga åtaganden är:

 1. tillhandahållande av en stabil och hög nivå av servicekvalitet och full tillfredsställelse av sina kunders krav, och
 2. skydd av miljön och hälsa och säkerhet

Dessutom har företaget åtagit sig att:

 1. efterlevnaden av dess tjänster och praxis med tillämplig lagstiftning och relevant regelverk,
 2. förebyggande av belastningen på miljön,
 3. vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, minska och eliminera risker och hot mot hälsa och säkerhet på företagets arbetsplatser,
 4. att tillhandahålla lämplig arbetsmiljö och säkra arbetsförhållanden för att undvika och förebygga skador och yrkessjukdomar,
 5. minska det avfall det producerar och främja återvinningsmetoder, minska förbrukningen av energi och naturresurser,
 6. att uppmuntra samråd med anställda och deras deltagande i frågor som rör hälsa och säkerhet i arbetet.

Ledningen säkerställer att ovanstående åtaganden uppnås genom:

 1. implementera ett enhetligt ledningssystem (EMS) i full överensstämmelse med kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 och förbättra dess effektivitet genom periodiska revisioner, granskningar och analys av relevant risk,
 2. kontinuerlig utbildning, information och utbildning av dess chefer så att de främjar företagets mål i all sin verksamhet,
 3. tillhandahållande av tillräckliga resurser för genomförandet av den nationella handlingsplanen och miljöförvaltning,
 4. upprättande av mål, vars genomförande ses över och utvärderas för att eliminera eller minska de negativa effekterna på kvaliteten på dess tjänster, miljön och HSE.

Den ständiga ansträngningen för kontinuerlig förbättring av tjänsterna och ESA är företagets huvudsakliga angelägenhet och filosofin för var och en av dess anställda.

sv_SE