KOFINAS SA företagspolicy

Kvalitet - Miljö - Hälso- och säkerhetspolicy

Företaget KOFINAS PREFABRICATED HUS S.A. har som affärsverksamhet projektering, konstruktion, marknadsföring och installation av prefabricerade byggnader.

Bolagets huvudsakliga åtaganden är:

 1. tillhandahållande av en stabil och hög nivå av servicekvalitet och full tillfredsställelse av sina kunders krav, och
 2. skydd av miljön och hälsa och säkerhet

Dessutom har företaget åtagit sig att:

 1. efterlevnaden av dess tjänster och praxis med tillämplig lagstiftning och relevant regelverk,
 2. förebyggande av belastningen på miljön,
 3. vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, minska och eliminera risker och hot mot hälsa och säkerhet på företagets arbetsplatser,
 4. att tillhandahålla lämplig arbetsmiljö och säkra arbetsförhållanden för att undvika och förebygga skador och yrkessjukdomar,
 5. minska det avfall det producerar och främja återvinningsmetoder, minska förbrukningen av energi och naturresurser,
 6. att uppmuntra samråd med anställda och deras deltagande i frågor som rör hälsa och säkerhet i arbetet.
 7. Barn är förbjudna att arbeta. Den angivna minimiåldern för att ta arbete kan inte vara lägre än åldern för slutförande av skolplikten. Dessutom understryker den att unga arbetstagare bör åtnjuta arbetsförhållanden som är åldersanpassade och skyddade från ekonomiskt utnyttjande och från arbete som kan vara skadligt för deras hälsa, säkerhet och utveckling, eller negativt påverka deras utbildning.
 8. Företaget KOFINAS S.A. är engagerad i att absolut undvika varje form av diskriminerande beteende mot våra anställda på grund av deras ras eller etniska ursprung, hudfärg, kön, språk, religiös övertygelse, politisk eller annan övertygelse, social eller nationell identitet, ekonomiska status, ursprung, familjestatus , sexuell identitet eller någon annan utmärkande egenskap. Alla anställningsbeslut, från anställning till uppsägning och pensionering, kommer endast att fattas baserat på relevanta och objektiva kriterier, utan någon partiskhet.
 9. På KOFINAS SA är varje manifestation av tvångsarbete, oavsett om det är slaveri eller människohandel, strängt förbjudet. Det är en grundläggande rättighet för varje arbetstagare att ha fri rörlighet och valet att lämna arbetsplatsen efter arbetstidens slut.
 10. KOFINAS S.A. respekterar sina anställdas frihet att gå med i fackföreningar eller andra arbetsgrupper efter eget val, att bestämma om de vill ansluta sig till dem eller inte och att förhandla kollektivt för deras intressen. Samtidigt har företaget åtagit sig att skydda anställda från alla former av repressalier, såsom hot, trakasserier eller uppsägningar, på grund av deras fackliga åtgärder eller deltagande.

Ledningen säkerställer att ovanstående åtaganden uppnås genom:

 1. implementera ett enhetligt ledningssystem (EMS) i full överensstämmelse med kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 och förbättra dess effektivitet genom periodiska revisioner, granskningar och analys av relevant risk,
 2. kontinuerlig utbildning, information och utbildning av dess chefer så att de främjar företagets mål i all sin verksamhet,
 3. tillhandahållande av tillräckliga resurser för genomförandet av den nationella handlingsplanen och miljöförvaltning,
 4. upprättande av mål, vars genomförande ses över och utvärderas för att eliminera eller minska de negativa effekterna på kvaliteten på dess tjänster, miljön och HSE.

Den ständiga ansträngningen för kontinuerlig förbättring av tjänsterna och ESA är företagets huvudsakliga angelägenhet och filosofin för var och en av dess anställda.

sv_SE