Politika společnosti KOFINAS SA

Kvalita - Životní prostředí - Politika BOZP

Společnost KOFINAS PREFABRICATED HOUSES S.A. má jako svou podnikatelskou činnost projektování, výstavbu, marketing a montáž montovaných budov.

Hlavními závazky společnosti jsou:

 1. poskytování stabilní a vysoké úrovně kvality služeb a plné uspokojení požadavků svých zákazníků a
 2. ochrany životního prostředí a zdraví a bezpečnosti

Kromě toho se společnost zavázala:

 1. soulad jejích služeb a postupů s platnou legislativou a příslušným regulačním rámcem,
 2. prevence zátěže životního prostředí,
 3. přijímání vhodných opatření k prevenci, snižování a odstraňování rizik a ohrožení zdraví a bezpečnosti na pracovištích společnosti,
 4. zajistit vhodné pracovní prostředí a bezpečné pracovní podmínky pro předcházení úrazům a nemocem z povolání a předcházení jim,
 5. snížení množství odpadu, který produkuje, a podpora recyklačních postupů, snížení spotřeby energie a přírodních zdrojů,
 6. podporovat konzultace se zaměstnanci a jejich účast v záležitostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení zajišťuje dosažení výše uvedených závazků prostřednictvím:

 1. zavedení jednotného systému řízení (EMS) plně v souladu s požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a zlepšování jeho účinnosti prostřednictvím pravidelných auditů, kontrol a analýz příslušných rizik,
 2. průběžné školení, informování a vzdělávání svých vedoucích pracovníků tak, aby prosazovali cíle společnosti ve všech svých činnostech,
 3. zajištění dostatečných zdrojů pro realizaci NAP a environmentální management,
 4. stanovení Cílů, jejichž plnění je přezkoumáváno a vyhodnocováno za účelem eliminace nebo snížení negativních vlivů na kvalitu svých služeb, životní prostředí a HSE.

Neustálé úsilí o neustálé zlepšování Služeb a ESA je hlavním zájmem Společnosti a filozofií každého jejího zaměstnance.

cs_CZ