Фирмена политика-KOFINAS SA

Политика за качество – Околна среда – EHS

Фирмата KOFINAS PREFABRICATED HOUSES SA Предмет на дейност е проектиране, строителство, маркетинг и монтаж на сглобяеми сгради.

Основни ангажименти на фирмата са:

 1. осигуряването на стабилно и високо ниво на качествени услуги
 2. и пълното задоволяване на изискванията на своите клиенти, както и опазването на околната среда и EHS

В допълнение, компанията се ангажира да:

 1. съответствието на неговите услуги и практики с приложимото законодателство и съответната регулаторна рамка,
 2. предотвратяване на екологични щети,
 3. предприемане на подходящи мерки за предотвратяване, намаляване и премахване на рисковете и заплахите за здравето и безопасността на работното място на компанията,
 4. да осигури подходяща работна среда и безопасни условия на труд за предотвратяване и предотвратяване на наранявания и професионални заболявания,
 5. намаляване на генерираните отпадъци и насърчаване на практики за рециклиране, намаляване на потреблението на енергия и природни ресурси,
 6. да насърчи консултациите и участието на служителите по въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място.

Ръководството гарантира постигането на горните ангажименти чрез:

 1. внедряване на Единна система за управление (SMS) в пълно съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и подобряване на нейната ефективност чрез периодични одити, прегледи и анализи на съответния риск ,
 2. непрекъснатото обучение, информиране и обучение на нейните ръководители с цел насърчаване на целите на Компанията във всяка една от техните дейности,
 3. осигуряване на адекватни ресурси за прилагане на СУБ и управление на околната среда,
 4. Цели, чието изпълнение се преглежда и оценява, за да се елиминира или намали отрицателното въздействие върху качеството на услугите, околната среда и EHS.

Постоянните усилия за непрекъснато усъвършенстване на Услугите и SMS, е основната грижа на Компанията и философията на всеки един от нейните служители.

bg_BG