Фирмена политика на KOFINAS SA

Качество – Околна среда – Политика за здраве и безопасност

Компанията KOFINAS PREFABRICATED HOUSES S.A. има за предмет на дейност проектиране, строителство, маркетинг и монтаж на сглобяеми сгради.

Основните ангажименти на компанията са:

 1. осигуряване на стабилно и високо ниво на качество на услугата и пълно задоволяване на изискванията на своите клиенти, и
 2. опазването на околната среда и здравето и безопасността

В допълнение, компанията се ангажира да:

 1. съответствието на неговите услуги и практики с приложимото законодателство и съответната регулаторна рамка,
 2. предотвратяване на натоварването върху околната среда,
 3. предприемане на подходящи мерки за предотвратяване, намаляване и премахване на рисковете и заплахите за здравето и безопасността на работните места в компанията,
 4. да осигури подходяща работна среда и безопасни условия на труд за избягване и предотвратяване на наранявания и професионални заболявания,
 5. намаляване на генерираните отпадъци и насърчаване на практики за рециклиране, намаляване на потреблението на енергия и природни ресурси,
 6. да насърчава консултацията със служителите и тяхното участие по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа.

Ръководството осигурява изпълнението на горните ангажименти чрез:

 1. внедряване на Единна система за управление (EMS) в пълно съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и подобряване на нейната ефективност чрез периодични одити, прегледи и анализи на съответния риск,
 2. непрекъснатото обучение, информация и образование на своите ръководители, така че те да насърчават целите на Компанията във всичките си дейности,
 3. осигуряване на достатъчно ресурси за изпълнение на НПД и управление на околната среда,
 4. установяване на цели, чието изпълнение се преглежда и оценява, за да се премахнат или намалят отрицателните ефекти върху качеството на услугите, околната среда и ЗБОС.

Непрекъснатите усилия за непрекъснато подобряване на Услугите и ESA са основната грижа на Компанията и философията на всеки от нейните служители.

bg_BG