Πολιτική εταιρίας ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΕ

Πολιτική  Ποιότητας – Περιβάλλοντος – ΥΑΕ

Η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κτιρίων.

Βασικές δεσμεύσεις της εταιρίας αποτελούν:

 1. η παροχή σταθερής και υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, και
 2. η προστασία του περιβάλλοντος και της ΥΑΕ

Επιπρόσθετα η εταιρία δεσμεύεται για:

 1. τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και των πρακτικών της με την ισχύουσα Νομοθεσία  και το σχετικό Κανονιστικό πλαίσιο,
 2. την πρόληψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,
 3. τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των κινδύνων και απειλών για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας της εταιρείας,
 4. να παρέχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για την αποφυγή και πρόληψη τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών,
 5. μείωση των αποβλήτων που παράγει και την προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης, μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων,
 6. να ενθαρρύνει τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους και την συμμετοχή τους στα θέματα που είναι σχετικά με την  υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 7. Απαγορεύεται η εργασία σε παιδιά. Η καθορισμένη ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι νεαροί εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν συνθήκες εργασίας που είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία τους και προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και από εργασίες που μπορεί να είναι επιζήμιες για την υγεία, την ασφάλεια, και την ανάπτυξή τους, ή να επηρεάσουν αρνητικά την εκπαίδευσή τους.
 8. Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. δεσμεύεται στην απόλυτη αποφυγή κάθε είδους διακριτικής συμπεριφοράς ενάντια στους εργαζομένους μας λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους, του χρώματος του δέρματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκευτικής πίστης, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της κοινωνικής ή εθνικής ταυτότητας, της οικονομικής κατάστασης, της καταγωγής, του οικογενειακού στάτους, της σεξουαλικής ταυτότητας, ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού χαρακτηριστικού. Όλες οι αποφάσεις σε θέματα εργασίας, από την πρόσληψη μέχρι την απόλυση και τη συνταξιοδότηση, θα λαμβάνονται βασισμένες μόνο σε σχετικά και αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς καμία προκατάληψη.
 9. Στην ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε., απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκδήλωση καταναγκαστικής εργασίας, είτε πρόκειται για σκλαβιά είτε για εμπορία ανθρώπων. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να διαθέτει την ελευθερία κινήσεων και την επιλογή να φεύγει από τον χώρο εργασίας μετά το πέρας του εργασιακού του ωραρίου.
 10. Η ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε. σέβεται την ελευθερία των εργαζομένων της για συμμετοχή τους σε συνδικάτα ή άλλες εργατικές ομάδες της επιλογής τους, να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να συμμετέχουν σε αυτά, και να διαπραγματεύονται συλλογικά για τα συμφέροντά τους. Ταυτόχρονα, η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τους εργαζόμενους από κάθε μορφής αντίποινα, όπως εκφοβισμός, παρενόχληση, ή απόλυση, λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης ή συμμετοχής.

Η Διοίκηση διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων μέσω :

 1. της εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ΕΣΔ) σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μέσω περιοδικών ελέγχων, ανασκοπήσεων και ανάλυσης της σχετικής διακινδύνευσης,
 2. της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών της ώστε να προάγουν τους σκοπούς της Εταιρίας σε κάθε τους δραστηριότητα,
 3. την παροχή επαρκών πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΔ και την περιβαλλοντική διαχείριση,
 4. καθιέρωσης Στόχων, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών της, στο περιβάλλον και την ΥΑΕ.

Η  διαρκής προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών και του ΕΣΔ,  αποτελεί κύριο μέλημα της  Εταιρίας  και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου της.

el